Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowny Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, żebyś podczas korzystania z naszych usług czuł się komfortowo i bezpiecznie, dlatego przygotowaliśmy dokument, z którego uzyskasz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Spis treści

Spis treści 1

 • Wstęp. 1
 • Definicje. 2
 • Informacje ogólne. 2
 •  Odbiorcy danych osobowych. 3
 • Pozyskiwanie, gromadzenie cel, zakres oraz czynności przetwarzania. 3

Kontakt z użytkownikiem.. 4

Realizacja usługi 4

Newsletter. 5

Formularz kontaktowy. 5

Formularz aplikacyjny. 5

Narzędzia społecznościowe. 5

Google Ads. 6

 • Prawa osób, których dane dotyczą. 6

Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO) 6

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) 6

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO) 6

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody (art. 7. ust. 3 RODO) 7

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) 7

Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) 7

Prawo do żądania przenoszenia danych (art. 20 RODO) 8

Prawo do wniesienia skargi do urzędu nadzorczego. 8

 • Profilowanie. 8
 • Polityka cookies, dane eksploatacyjne i analityka. 8
 • Postanowienia końcowe. 9

§ 1 Wstęp

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu internetowego (w tym potencjalnych Użytkowników) oraz Pacjentów. Dokument opisuje przede wszystkim podstawy, cele, zakres przetwarzania danych osobowych, opisuje funkcjonalności, wskazuje podmioty, którym dane są powierzane, a także zawiera informacje dotyczące plików cookies, narzędzi analitycznych.
 2. Administratorami w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO (tutaj można zapoznać się z treścią rozporządzenia: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679), są:
  • KO-MED Centra Kliniczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wacława Sieroszewskiego 34, 24-100 Puławy, tel.
   +48 81 888 63 33, email: kontakt@komed-ck.pl wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000470413, NIP: 7162814328, REGON: 061581430.
  • KO-MED Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wacława Sieroszewskiego 34, 24-100 Puławy, tel. +48 81 888 63 33, email: kontakt@komed-ck.pl wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000495382, NIP: 7162814877, REGON: 061648104.
  • KO-MED Marek Konieczny z siedzibą przy ul. Wacława Sieroszewskiego 34, 24-100 Puławy, tel. +48 81 888 63 33, email: kontakt@komed-ck.pl wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7161614834, REGON: 431094243.

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratorów na zasadach współadministrowania.

 • Inspektorem ochrony danych powołanym przez Administratorów jest: Mariusz Kwaśnik, kontakt z Inspektorem możliwy jest pod numerem telefonu: +48 537 926 362 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@valven.pl.
 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Administratorzy oświadczają, iż polityka prywatności pełni rolę informacyjną co oznacza, iż nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników serwisu lub Pacjentów. Jej celem jest określenie działań podejmowanych przez Administratorów oraz opis powiązanych z serwisem, usług, narzędzi i funkcjonalności, z których korzystają Użytkownicy lub Pacjenci, np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego, zapisu na newsletter, wyszukania badania klinicznego.

§ 2 Definicje

 1. Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu, osoba zainteresowana skorzystaniem z usług, pacjent, podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Serwis – strona internetowa umieszczona pod domeną www.komed-ck.pl, pod którą Administratorzy prowadzą serwis.
 3. Usługa elektroniczna – usługa świadczona droga elektroniczną przez Administratorów na rzecz Użytkownika za pośrednictwem serwisu.
 4. Formularz kontaktowy – interaktywny formularz umożliwiający Użytkownikom kontakt z Administratorami.
 5. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu – czasopisma rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów.
 6. Urządzenie – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu.

§ 3 Informacje ogólne

 1. Administratorzy dokładają wszelkich starań w celu ochrony prywatności Użytkowników oraz wszelkich danych i informacji, które zostały od nich pozyskane. Z należytą starannością dobierają i stosują techniczne środki ochrony, zarówno programistyczne jak i organizacyjne, tym samym zapewniając całkowitą ochronę przed ich udostępnieniem, ujawnieniem, utraceniem, zniszczeniem, nieuprawniona modyfikacją czy przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administratorzy informują, że serwis stosuje protokół transmisji, zapewniający bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie, a mianowicie posiada zainstalowany protokół SSL (Secure Socket Layer v3). Jest to rodzaj zabezpieczenia polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer serwisu. Informacja wysyłana z serwera do Użytkownika jest również kodowana, a po osiągnięciu celu dekodowana.
 3. Dane zbierane przez Administratorów przetwarzane są zgodnie z prawem, z poszanowaniem zasad rzetelności i przejrzystości, gromadzone są w minimalnym zakresie koniecznym dla wyszczególnionych celów i przetwarzane zgodnie z nimi, niepoddawane dalszemu przetworzeniu niezgodnemu z tymi celami, adekwatne i poprawne merytorycznie w stosunku do przeznaczenia oraz przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą. Okres przechowywania danych uzależniony jest od celu przetwarzania i ograniczony do momentu uzyskania założonego celu.
 4. Administratorzy na zasadach określonych w polityce prywatności posiadają dostęp do danych, mogą jednak powierzyć dane osobowe Użytkowników lub Pacjentów podmiotom zewnętrznym, współpracującym z Administratorami. Takie powierzenie jest możliwe na podstawie stosownych umów powierzenia danych osobowych, zawartych pomiędzy Administratorami a podmiotem przetwarzającym. Umowy zawierają zapis określający zakres oraz warunki przetwarzania danych osobowych koniecznych do realizacji usług. Administratorzy oświadcza, że współpracują tylko z podmiotami, które gwarantują ze swojej strony bezpieczeństwo procesów przetwarzania danych osobowych poprzez wdrożenie zabezpieczeń odpowiadających wymaganiom określonych w RODO.
 5. Administratorzy mają prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania informacji dotyczących Użytkowników serwisu organom władzy publicznej np. w związku z prowadzeniem postępowań o możliwe naruszenia prawa lub podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 6. Administratorzy mogą udostępniać zanonimizowane dane osobowe innym podmiotom, w tym partnerom serwisu w celu wyrażania przez Użytkownika opinii na temat jakości usług lub udziału w badaniach naukowych.
 7. Korzystanie z usług oraz narzędzi udostępnionych w ramach serwisu, a także podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak konieczne do zawarcia i zrealizowania umowy o świadczenie usług i/lub usługi elektronicznej w serwisie, tym samym ich brak uniemożliwi zawarcie takiej umowy. Zakres danych koniecznych do zawarcia umowy wskazany jest na stronie

Użytkownik korzystający z usług i narzędzi udostępnionych w ramach serwisu potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszej polityki prywatności, jednocześnie wyrażając zgodę (jeśli zachodzi taka potrzeba) na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z tymi postanowieniami poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzach zamieszczonych na stronach serwisu (treści pól określają cel w jakim będą wykorzystywane podane dane osobowe).

§ 4 Odbiorcy danych osobowych

 1. W celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu, jego funkcjonalności oraz w celu realizacji świadczonych usług Administratorzy korzystają z usług podmiotów zewnętrznych. Administratorzy przekazują dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie koniecznym do jego zrealizowania.
 2. Odbiorcy danych (podmioty zewnętrzne) przetwarzają dane osobowe na podstawie podpisanych z Administratorami stosownych umów powierzenia. Podmioty te gromadzą, przetwarzają, przechowują dane osobowe zgodnie z posiadanymi regulaminami i politykami prywatności.

§ 5 Pozyskiwanie, gromadzenie cel, zakres oraz czynności przetwarzania

 1. Administratorzy pozyskują informacje o Użytkownikach m.in. poprzez prowadzenie akcji marketingowych, kontakt z potencjalnie zainteresowanymi usługami świadczonymi przez Administratorów za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych lub we własnym zakresie, gromadzenie logów serwera, adresów IP, parametrów oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji będzie miało miejsce w związku z korzystaniem z serwisu. Dane te nie są wykorzystywane przez Administratorów w celu identyfikacji Użytkownika.
 2. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach lub innych czynnościach podejmowanych w serwisie internetowym, aby ułatwić korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu poprawy funkcjonalności tych usług.
 3. Administratorzy zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności, jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników serwisu.
 4. Administratorzy przetwarzają dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
  • realizacji i dostosowywania świadczonych usług,
  • obsługi księgowej/kadrowej/rachunkowej w ramach prowadzonej działalności,
  • udzielenia informacji o usługach świadczonych na podstawie odrębnej umowy z podmiotami zewnętrznymi,
  • wykonania Umowy świadczenia usług lub Umowy dotyczącej świadczenia Usług drogą elektroniczną,
  • przeprowadzania procesów rekrutacyjnych z wykorzystaniem danych zawartych w formularzu aplikacyjnym, zarekomendowania i dostosowania ofert w zależności od oczekiwań Użytkowników,
  • prowadzenia statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w serwisie/na Stronie internetowej, ułatwienia korzystania z serwisu/ze Strony internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego serwisu /Strony internetowej,
  • ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi,
  • rozpatrywania skarg i wniosków,
  • udzielenia odpowiedzi na pytania zgłoszone za pośrednictwem formularza kontaktowego,
  • marketingu i reklamy związanej z przygotowaniem oferty usług,
  • wysyłki Newslettera,
  • obsługi platformy SMS,
  • profilowania pod warunkiem uzyskania zgody,
  • przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy dostępnych usług.
 5. Administratorzy informują, że zbierają, przetwarzają i przechowują następujące dane Użytkowników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (adres email), numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby. W przypadku Usługobiorców nie będących Konsumentami Administratorzy może przetwarzać dodatkowo takie dane jak: nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy. Dane osobowe, które są gromadzone w celach wskazanych w polityce prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług (w tym usług elektronicznych) świadczonych przez Administratorów oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, przepisów prawa podatkowego, praw Konsumenta czy innych praw w tym zakresie.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania Usługi, która jest świadczona drogą elektroniczną przez Administratorów. W przypadku skorzystania z tego prawa, Administratorzy zobowiązani są do zajęcia stanowiska w sprawie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu złożenia reklamacji. W celu realizacji tego uprawnienia, Użytkownik wysyła pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email jednoznaczne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie następujących informacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, określenie żądania Użytkownika oraz danych do kontaktu. Powyższe zalecenia nie są obowiązkowe i nie wpływają na skuteczność rozpatrzenia reklamacji

Kontakt z użytkownikiem

 1. Podstawą przetwarzania danych w związku z obsługą Użytkownika, która obejmuje kontakt z Użytkownikiem w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego jest 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda na przetwarzanie. Jeśli po kontakcie zostanie zawarta umowa, dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit b RODO. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości stosownie do art.6 ust.1 lit. f RODO.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne by Administratorzy nawiązali kontakt z Użytkownikiem serwisu.

Realizacja usługi

 1. Użytkownik podaje dane osobowe, które są wykorzystywane w celu wykonania umowy, czyli w związku z realizacją usługi (art.6 ust. 1 lit b RODO) i wykonania innych czynności związanych z przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c). W celach archiwalnych i statystycznych dane będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratorów (art.6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Podstawą przetwarzania danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie mogą podnosić Administratorzy lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratorów jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Dane o usługach będą przetwarzane przez czas niezbędny do ich realizacji, a następnie do czasu upływu terminu wymaganego przepisami prawa lub przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych.

Newsletter

 1. W ramach funkcjonalności serwisu/Strony internetowej dostępna jest usługa Newsletter. Dane przekazane w związku z zapisem na Newsletter wykorzystywane są wyłącznie do wysyłki Newslettera, na podstawie wyrażonej zgody (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 2. Dobrowolnie udzielona zgoda na przesyłanie Newslettera lub informacji handlowej, które zostaną przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej może być, w każdej chwili cofnięta na wniosek Użytkownika. Administratorzy, po otrzymaniu takiego wniosku- niezwłocznie, nie później niż w terminie do 48 godzin od momentu otrzymania informacji o cofnięciu zgody usuwa dane Użytkownika z bazy kontaktów, służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 3. W ramach Usługi Newsletter w każdej chwili można sprostować swoje dane zapisane w bazie, zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania Newslettera a także skorzystać z prawa do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Formularz kontaktowy

 1. W ramach funkcjonalności serwisu, Administratorzy zapewniają możliwość skontaktowania się z nimi przy wykorzystaniu interaktywnego formularza. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub usługi. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu obsługi zapytania lub/i przyjęcia zlecenia, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 2. W celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 3. W celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

Formularz aplikacyjny

 1. W ramach pozyskiwaniem kandydatów do pracy udostępniamy na stronie formularz aplikacyjny. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w wyniku, którego Użytkownik może uzyskać zatrudnienie.
 2. Możliwe jest przekazywanie danych z formularza podmiotom zewnętrznym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
 3. Dane z formularza przetwarzane będą na podstawie zgody kandydata do pracy na okres procesu rekrutacyjnego, tej i przyszłych rekrutacji, na okres wskazany przez Administratorów.

Narzędzia społecznościowe

 1. Na stronie serwisu zainstalowane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwis społecznościowy Facebook. Wyświetlając stronę serwisu, na której została umieszczona taka wtyczka, przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerem Facebook. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Integracja ta umożliwia Usługodawcy otrzymanie informacji, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła stronę serwisu nawet jeśli Użytkownik nie posiada profilu u danego Usługodawcy czy nie jest akurat u niego zalogowany. Jeśli Użytkownik będzie zalogowany do serwisu społecznościowego, to Usługodawca serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie do danego profilu w serwisie społecznościowym. W sytuacji, gdy Użytkownik serwisu/strony użyje przycisku „Lubię to” lub „Udostępnij”, to wówczas odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego Usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w serwisie społecznościowym i ukażą się np. na tablicy na Facebooku. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez Usługodawcę, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkowników w tym zakresie i możliwość wprowadzenia ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały wskazane w polityce prywatności Usługodawcy.

Google Ads

 1. Administratorzy informują, iż korzystając z usług Google Ads promują stronę serwisu w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W sposób automatyczny, podczas odwiedzin strony serwisu internetowej w urządzeniu każdego Odwiedzającego pozostawiany jest tzw. plik Remarketing cookie firmy Google, który za pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie przeglądanych przez Odwiedzającego stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.
 2. Usługa Google Ads dostarczana jest przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, który przystąpił do programu Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie.

§ 6 Prawa osób, których dane dotyczą

RODO nadaje Użytkownikom przedmiotowe uprawienia, ich wykaz zamieszczono poniżej. Przysługują one bez podania przyczyny, nie są jednak bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności dotyczących przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy Użytkownik będzie chciał zrealizować któreś z przysługujących mu praw, może w dowolnym momencie przesłać oświadczenie woli na adres email lub adres siedziby Administratorów.

Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

 1. Użytkownik w każdym czasie może zgłosić się do Administratorów w celu potwierdzenia czy jego dane są przetwarzane, a jeśli ma to miejsce Użytkownik ma prawo:
  • do uzyskania dostępu do danych osobowych,
  • do otrzymania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu, (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe) o prawach jakie przysługują Użytkownikowi na mocy RODO (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
  • do uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

 1. Użytkownik ma prawo żądania od Administratorów niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ma również prawo do żądania uzupełnienia swoich danych osobowych. Aby sprostować lub uzupełnić swoje dane osobowe prosimy o przesłanie informacji na adres email Administratorów.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)

 1. Użytkownik może wystąpić z żądaniem do Administratorów o usunięcie wszystkich lub niektórych jego danych.
 2. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia jego danych osobowych, gdy:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
  • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę Użytkownika,
  • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celach marketingowych,
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy,
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
 3. Pomimo zgłoszenia przez Użytkownika żądania usunięcia danych osobowych w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administratorzy mogą zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegają Administratorzy.
 4. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratorów może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności serwisu.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody (art. 7. ust. 3 RODO)

 1. Użytkownik akceptując oświadczenia umieszczone przez Administratorów w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie serwisu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w określonych celach.
 2. Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych w dodatkowych celach poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach dostępnych na stronie serwisu.
 3. Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jaką udzielił Administratorom, cofnięcie zgody będzie miało skutek od momentu wycofania zgody.
  • Cofnięcie zgody nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla Użytkownika, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administratorzy mogą świadczyć jednie za zgodą.
  • Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych dokonywane przez Administratorów zgodnie z prawem przed jego cofnięciem.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)

 1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administratorzy przetwarzają dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes.
 2. Przesłana przez Użytkownika w formie wiadomości e-mail rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oznacza sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych, w tym profilowania tych celach.
 3. Jeśli Administratorzy nie będą mieli innej podstawy prawnej zezwalającej na przetwarzanie danych Użytkownika a wniesiony sprzeciw okaże się zasadny dane osobowe wobec których został wniesiony sprzeciw zostaną usunięte.

Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

 1. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia swoich danych osobowych, gdy:
  • kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – Administratorzy danych osobowych ograniczą przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych Użytkownik żąda ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • dane osobowe Użytkownika przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Użytkownika,
  • gdy Użytkownik zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – wówczas ograniczenie przetwarzania następuje do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratorów danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w sprzeciwie Użytkownika.

Prawo do żądania przenoszenia danych (art. 20 RODO)

 1. Użytkownik ma prawo do otrzymania od Administratorów swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu Administratorom danych osobowych.
 2. /Użytkownik może również zażądać, aby to Administratorzy przesłali bezpośrednio dane osobowe Użytkownika innemu Administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Prawo do wniesienia skargi do urzędu nadzorczego

 1. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 7 Profilowanie

 1. Administratorzy w ramach prowadzenia serwisu i świadczonych usług mogą korzystać z profilowania do celów związanych z marketingiem bezpośrednim, czyli np. wyświetlenia konkretnej reklamy w oparciu o Jego wcześniejszą aktywność na stronie internetowej, przesłania propozycji usługi, która może odpowiadać preferencjom lub zainteresowaniom danej osoby.
 2. Mimo stosowania przez Administratorów profilowania to jednak ostateczną, swobodną decyzję dotyczącą np. skorzystania z usługi podejmuje dana osoba.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią wpływa.

§ 8 Polityka cookies, dane eksploatacyjne i analityka

 1. Serwis używa niewielkich plików zwanych cookies (ciasteczka), są one zapisywane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkowników serwisu, jeśli przeglądarka internetowa na to pozwala. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Cookies stosowane są w celu optymalizacji procesu korzystania ze strony serwisu, w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania Użytkowników ze strony serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury. Są one również niezbędne do utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez niego serwisu.
 3. Administratorzy wykorzystują dwa typy plików Cookies:
  • cookies sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika,
  • cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 4. Administratorzy usługi wykorzystują cookies zewnętrzne w celu:
  • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administratorem cookies jest Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych),

popularyzacji serwisu za pomocą serwisu społecznościowego www.facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii),.

 1. Administratorzy stosują kod śledzenia Google Analitycs w celu analizy statystyk strony internetowej serwisu oraz zarządzania reklamami Ads; szczegółowe informacje dotyczące Google Analytics znajdują się na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245
 2. W celu tworzenia spersonalizowanych reklam na podstawie zachowań osób odwiedzających serwis internetowy, monitorowania zdarzeń na stronie serwisu Administratorzy stosują piksel konwersji Facebook (fragment kodu JavaScript). Informacje zbierane w ramach piksela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają Administratorom na identyfikację danej osoby, dostarczają jedynie informacji o działaniach podjętych w ramach strony serwisu Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania przez Facebook danych zbieranych za pośrednictwem piksela są dostępne na stronie  https://www.facebook.com/privacy/explanatio
 3. Użytkownik w dowolnym momencie, wykorzystując przeglądarkę internetową z której korzysta, może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies. Takie działanie może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi serwisu, w tym uniemożliwić złożenie Zamówienia.
 4. Jeśli Użytkownik podejmie decyzję, iż nie zgadza się na wykorzystywanie pików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Szczegółowa instrukcja postępowania i informacje dotyczące cookies zawarte są w menu pomocy przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge.
 5. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach serwisu umożliwiają Użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na przykład na stronie internetowej: youronlinechoices.com. Udostępnianie Google Analytics informacji o aktywności na stronie serwisu można zablokować za pomocą udostępnianego przez firmę Google Inc. dodatku do przeglądarki dostępnego tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza polityka prywatności zawiera odnośniki do innych stron internetowych, zaleca się zapoznanie z politykami prywatności i regulaminami tych stron.
 2. Polityka prywatności odnosi się tylko do serwisu Administratorów.
 3. Istnieje możliwość rozszerzenia oferty serwisu, co tym samym stwarza możliwość zmiany treści polityki prywatności o czym będą Państwo poinformowani stosownym komunikatem na stronie serwisu.
 4. W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności serwisu, prosimy o wiadomość na podany przez Administratorów adres poczty elektronicznej.
 5. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 21.12.2020 r.