Polityka prywatności

W jaki sposób chronimy dane osobowe w KO-MED Centra Kliniczne Sp. z o.o.

Ochrona oraz przetwarzanie danych osobowych realizowana jest na podstawie obowiązujego Rozporządzeniea Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej RODO.

Jakie dane mamy na myśli?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług medycznych, w tym kontaktów telefonicznych czy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej np. strony internetowej. Przetwarzamy imiona, nazwiska pacjentów, imiona rodziców, PESEL, dane adresowe i kontaktowe (telefon, email), wizerunek, podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu i chorobowemu, miejsce zatrudnienia, dane medyczne w postaci historii choroby, przebiegu leczenia, uiszczanie płatności za świadczenia odpłatne czy wypłaty zwrotu ponoszonych kosztów.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem danych jest firma KO-MED Centra Kliniczne Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach (24-100), ul. Sieroszewskiego 34, tel. 81 888 63 35. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, aby lepiej dbać o bezpieczeństwo Państwa Danych Osobowych. Z Inspektorem można się skontaktować wysyłając email na adres : iod@valven.pl.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

W zakresie danych osobowych niemedycznych podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO, zaś w przypadku danych o charakterze medycznym podstawą prawną jest art. 9 ust. 2 lit. a, h, i RODO.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe dla celów szczegółowo opisanych w naszej Polityce Ochrony Danych Osobowych. W szczególności przetwarzane przez nas dane osobowe służą ulepszaniu standardów opieki medycznej, realizowaniu zasad profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, wykonywaniu świadczeń z zakresu medycyny pracy, poprawie jakości zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, zabezpieczeniu społecznemu, jak również dla celów marketingowych, utrzymaniu bezpieczeństwa w placówkach medycznych oraz ochronie zdrowia pacjenta po uzyskaniu opieki medycznej.

Skąd pochodzą Państwa dane, które przetwarzamy?

Dane osobowe, które przetwarzamy pochodzą w większości od naszych Pacjentów – są one pozyskiwane przy pierwszej wizycie u naszych specjalistów oraz przy udzielaniu różnych świadczeń zdrowotnych. Dane te powstają także w czasie wykonywania naszej pracy – przy wywiadzie lekarskim, stawianiu diagnozy medycznej, otrzymywaniu wyników badań, informowaniu nas o posiadanym ubezpieczeniu zdrowotnym. Część danych pochodzi z rejestrów państwowych (NFZ), które dotyczą ubezpieczenia zdrowotnego i chorobowego.

Komu przekazujemy zgromadzone dane?

Przetwarzane przez nas dane są przekazywane organom państwowym w ramach systemu zabezpieczenia społecznego, pracodawcom w zakresie medycyny pracy,  NFZ w ramach systemu ubezpieczeń zdrowotnych, innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą w zakresie zapewnienia diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, zakładom ubezpieczeń w związku z zawartą przez Panią/Pana umową.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

  1. jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, to ma Pani/Pan prawo do wycofania swojej zgody w każdym czasie, bez wpływu na przetwarzania dokonane przed wycofaniem zgody,
  2. prawo żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  3. prawo żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  4. prawo żądania od Administratora usunięcia niektórych Pani/Pana danych osobowych,
  5. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  7. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez KO-MED Centra Kliniczne z siedzibą w Puławach Pani/Pana danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej, można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/132/224

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej
na adres: KO-MED Centra Kliniczne Sp. z o.o., ul. Sieroszewskiego 34, 24-100 Puławy.