Udział w badaniach klinicznych prowadzonych przez KO-MED Centra Klinicznie jest całkowicie bezpłatny. Chory ma zapewnione leczenie oraz zagwarantowaną stałą opiekę medyczną i nadzór lekarza prowadzącego. W większości przypadków pokrywane są również koszty transportu pacjenta na wizyty lekarskie do jednego z Centrów Klinicznych KO-MED.

Prawa Pacjenta
Czego oczekuje się od pacjenta?

Aby zagwarantować bezpieczeństwo pacjenta oraz skuteczność badania klinicznego, od pacjentów oczekuje się:

Obowiązki lekarza i Centrum Klinicznego KO-MED

Regulacje prawne oraz kontrola

Badania kliniczne w Polsce muszą być prowadzone zgodnie z regulacjami prawnymi, co podlega stałej kontroli. Warunki prowadzenia badań klinicznych produktów leczniczych reguluje ustawa Prawo farmaceutyczne z 6 września 2001 roku. Zgodnie z nią każde badanie kliniczne może być prowadzone wyłącznie na podstawie pozwolenia wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a także pozytywnej opinii komisji bioetycznej. [tekst ustawy]

Badanie kliniczne produktu leczniczego musi być ponadto prowadzone zgodnie z Dobrą Praktyką Kliniczną (GCP), która zapewnia standard określający sposób planowania, prowadzenia, monitorowania, dokumentowania i raportowania wyników badań klinicznych prowadzonych z udziałem ludzi. Dobrą Praktykę Kliniczną reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 maja 2012 roku w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej. Dokument ten określa obowiązki badacza oraz sponsora w ramach prowadzonego badania klinicznego. Ponadto definiuje zasady tworzenia protokołu badania klinicznego, broszury badacza oraz umowy dotyczącej prowadzenia badań klinicznych. [tekst rozporządzenia]

Kontrolę nad prowadzeniem badań klinicznych sprawuje Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wraz z Wydziałem Inspekcji Produktów Leczniczych. Inspekcje mogą być prowadzone w trybie narodowym oraz na zlecenie Europejskiej Agencji ds. Leków. Tryb i szczegółowy zakres prowadzenia inspekcji badań klinicznych określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Inspekcji badań klinicznych. [tekst rozporządzenia]

Centralna Ewidencja Badań Klinicznych jest rejestrem danych prowadzonym w postaci systemu informatycznego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o każdym zarejestrowanym badaniu klinicznym. Wpisy do rejestru dokonywane są przez Prezesa Urzędu. Rejestr CEBK obejmuje: